Eesti Geoloogiateenistus

02.01.2018 alustas tööd Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse kuuluv riigiasutus Eesti Geoloogiateenistus.

IMG_1590_1Asutuse tegevusvaldkonnad hõlmavad geoloogilist kaardistamist, maapõueressursside otsinguid ja uuringuid, hüdrogeoloogilisi, keskkonnageoloogilisi, meregeoloogilisi ja geofüüsikalisi uuringud, põhjavee, mereranniku ja seismilist seiret, maapõuealaste andmebaaside loomist, täiendamist ja hoidmist, puursüdamike ja geoloogilise materjali süstematiseerimist ja hoidmist, maapõuekasutuse alaste ettepanekute tegemist valitsusasutustele ning maapõuealase teabe vahendamist avalikkusele.

Ühiskonnale vajalike andmete ja teadmiste vahendamisel seatakse eesmärgiks jagada teavet ressursikasutuse, keskkonnaprobleemide ning geoloogiliste uuringute kohta.

Riigi ja tema ametiasutuste nõustamise eesmärgiks on loodusvarade ja keskkonnageoloogiliste teadmiste parema kasutamise tagamine, energia- ja veemajanduse vajaduste kindlustamine ning kliimamuutustega kaasnevate ohtude ennetamine.

Riigi konkurentsivõime parandamiseks juurutatakse innovaatilisust rakendusgeoloogiliste uuringute läbiviimisel ja riikliku maavarapoliitika kujundamisel.

Eesti Geoloogiateenistus arendab oma tegevusvaldkondade piires koostööd ülikoolidega ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Eelloetletud tegevuste täitmiseks on asutuses rakendusgeoloogia, hüdrogeoloogia ja keskkonnageoloogia, geoloogilise kaardistamise ja informatsiooni ning üldosakond.

IMG_1589_1

Geoloogiateenistuse direktoriks on kinnitatud viieks aastaks pikaajalise TTÜ Geoloogia Instituudi juhtimise kogemusega professor Alvar Soesoo. Eesti Geoloogiateenistus asub Rakvere linnas aadressil Kreutzwaldi 5. Planeeritavast 50 töökohast on aasta alguse seisuga täidetud 35, kellest 17 on doktorikraadiga või seda lähiajal kaitsmas. Kolm töökohta on täidetud Lääne-Virumaal elavate inimestega.

Geoloogiateenistust hakkab koordineerima kaheksaliikmeline nõukogu, kuhu kuuluvad ministeeriumite, teadlaskonna ja tööandjate esindajad.

Geoloogiateenistuse koduleht on ettevalmistamisel. Esialgne teave: www.egt.ee

 

FAKTE RIIKLIKU GEOLOOGIATEENISTUSE MOODUSTAMISE AJALOOST (2013–2014)

Eesti Geoloogia Selts (EGEOS) osaleb oma põhikirja järgi Eesti majanduse, geoloogia ja maavarade probleemide arutamises ning lahendamises, tõstatab ning avalikustab neid.

Alates 28. augustist 2013 on EGEOSe jaoks probleem nr 1 Eesti Geoloogiakeskuse juhatuse esimehe valimine. OÜ Eesti Geoloogiakeskus Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas on ainuke organisatsioon Eestis, kellel on pikaajalised kogemused ja pädevus komplekssete geoloogiliste, hüdrogeoloogiliste, geofüüsikaliste, geokeemiliste ja keskkonnageoloogiliste uuringute läbiviimiseks ja geoloogiliste kaardikomplektide koostamiseks. Osaühingu eripäraks võrreldes teiste, Eestis geoloogilisi töid läbiviivate asutustega, on tema tegevuse komplekssus.

16.01.2014 toimus Keskkonnaministeeriumis kohtumine teemal: Eesti Geoloogiakeskuse juhi valimiseks korraldatud konkursist ning geoloogiakeskuse tulevikust üldiselt.
Osalesid Keskkonnaministeeriumi ja EGEOSe esindajad ning Eesti Geoloogiakeskuse juhatuse esimehe konkursi teise vooru pääsenud kandidaadid Agnes Villmann ja Alvar Soesoo.

aDSC_0061

 

 

 

 

 

aDSC_0065

aDSC_0060

Tõnis Saadre fotod
EGEOSe ettepanekud ja kokkuvõte kohtumisel toimunud arutelust KOKKUVoTE_16012014_FIN (144 KB)

Probleemi olemust selgitavad materjalid:

ÕIGUSAKT
Keskkonnaministeeriumi ja valitsemisala asutuste teenistujate värbamise ja valiku kord
. Kantsleri käskkiri, 28.03.2013, nr 273 KeM_teenistujate valiku kord_2013 (332 KB)

EESTI GEOLOOGIAKESKUSE JUHATUSE ESIMEHE KANDIDAATIDEST
teabenõude Keskkonnaministeeriumi personaliosakonnale (08.10.2013), vaata kirja: KeM_TEABENOUE_08102013 (109 KB)
– vastuse teabenõudele (18.10.2013);  Vastus_teabenoudele_18102013 (44 KB), Lisa1 (251 KB), Lisa2 (55 KB), Lisa3 (177 KB), Lisa4 (21KB), Lisa5 (176 KB)
pöördumine seoses Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegutseva osaühingu Eesti Geoloogiakeskus juhatuse esimehe konkursiga ja asutuse nõukogu pädevusega (22.11.2013), vaata kirja: EGEOS_p66rdumine_EGK_juhatus_n6ukogu_22112013 (118 KB)

Vaata EGEOSe poolt koostatud lõppvoorus osalevate kandideerijate visioonide võrdlust kandidaatide 1 ja 4 visioonide vordlus_14122013 (229 KB)

PROBLEEMI AVALIKUSTAMISEST
28.08.2013
– Geoloogiakeskus otsib juhti Geoloogiakeskus122x158 (25 KB)
05.04.2013 – Geoloogiateenistus Euroopas ja Eestis Geoloogiateenistus_Euroopas_Eestis (134 KB)
04.11.2013
– akadeemik Anto Raukase artikkel “Edukalt toimiv riik peab teadma oma rikkusi” Postimehes Raukas_EGK_Postimees 04112013 (1.8 MB)
12.12.2013 – ülevaade kohtumisest asekantsleriga KeM_arutelu12122013 (189 KB)
17.12.2013 – kiri asekantslerile Kaljo-Raukas_kiri-KeM-asekantslerile_17122013 (30 KB)
13.01.2014 – geoloog Andres Marandi artikkel “Riigiettevõtte tekitamine jättis riigi infosulgu” Äripäevas Marandi_Aripaev_13012014 (1.25 MB)
16.01.2014 – majandusajakirjanik Tõnis Oja artikkel “Spetsialistid on mures geoloogiakeskuse pärast” Postimehes Postimees16012014 (668 KB)
03.03.2014 – pöördumine Mäetööstusettevõtete toetusrühma poole seoses Eesti geoloogiateenistuse olukorraga  Maetoostusettevotete_toetusruhmale (450 KB)

MEENUTUS AASTAST 2010

Täiendav materjal 16. jaanuaril 2014 kell 14.00 toimuvaks kohtumiseks asekantsleriga KeM esimese korruse nõupidamisruumis; arutelu teemaks on Eesti Geoloogiakeskuse juhi valimiseks korraldatud konkurss ja asutuse tulevik üldiselt.
Aastast 2010: Tulevikuperspektiivis oluliste maapõue uuringusuundade ja selleks vajalike kompetentside visioneerimise töögrupi soovitused. Töögrupp moodustati keskkonnaminister Jaanus Tamkivi käskirjaga (30.11.2010). Tutvu soovitustega: Toogrupi_soovitused_1 (300KB)

VÕRDLUSI JA NÄITEID NAABERRIIKIDEST
Eesti Geoloogiakeskuse ja Taani Geoloogiateenistuse nõukogu koosseisu võrdlus EGK vs GEUS noukogu_122013 (82 KB)
Taani Geoloogiateenistuse strateegia Geological Survey of Denmark_Strategy 2012 (5.7 MB)

KOHTUMINE KESKKONNAMINISTEERIUMI ASEKANTSLERI ADO LÕHMUSEGA 16. jaanuaril 2014 kell 14.00 (KeM esimese korruse nõupidamisruumis) teemal: Eesti Geoloogiakeskuse (EGK) juhi valimiseks korraldatud konkursist ning geoloogiakeskuse tulevikust üldiselt.

Ootused seoses uue juhatuse esimehega:

  • juhib asutuse tööd, sealjuures taotledes riigi äriühingu (osaühingu staatuses) muutmist riiklikuks geoloogiateenistuseks (Geological Survey of Estonia, alates 2003. aastast EuroGeoSurveys täisõiguslik liige), mille erialaspetsialistid on pädevad lahendama riigi geoloogia-alaseid probleeme;
  • korraldab tegevuskavade koostamist ja taotleb stabiilset riiklikku finantseerimist riigitellimuste täitmisel;
  • taotleb püsivat vastastikust ja tulemuslikku koostööd Keskkonnaministeeriumiga arvestades maismaa ja akvatooriumi geoloogilise kaardistamise, maa- ja loodusvarade uuringute ning rannikute- ja mereala planeeringute tähtsust Eesti riigi keskkonnateabe taseme tõstmisele ja majandustegevuse arendamisele;
  • suunab andmebaaside tänapäevasele tasemele viimist ning kivimikogude (puursüdamikud, kivimiproovid) hoiutingimuste ja kasutamisvõimaluste parandamist;
  • korraldab ja tugevdab koostööd nii Eesti kui välismaa geoloogia-asutuste ja organisatsioonidega (TÜ, TTÜ, EuroGeoSurveys, Põhjamaade ja Balti riikide geoloogiateenistused jt);
  • sõlmimib lepinguid riigiasutustega, kohalike omavalitsustega, teiste ettevõtete ja organisatsioonidega ning isikutega;
  • tugevdab asutuse struktuuri pädevate spetsialistidega, kes haldavad informatsiooni riigi loodusvaradest, annavad nõu riigi esindajale loodusvaradega seotud majanduslike, sotsiaal-majanduslike kui ka keskkonnakaitseliste küsimuste osas, aga samuti ka looduslike riskide maandamise ning loodus- või keskkonnakatastroofideks valmisoleku asjus;
  • tugevdab asutuse sidemeid ülikoolidega, pakkudes praktikavõimalusi üliõpilastele ja töökohti noortele spetsialistidele;
  • tagab asutuse tööks vajalikud põhi- ja käibevahendid.