ROBOMINERS

EU rahastatud projekt ROBOMINERS kasvatab tulevikus Euroopa maavarade kättesaadavust arendades välja bio-inspireeritud, modulaarsed ja ümberkonfigureeritavad robot-kaevurid väikeste ja raskesti ligipääsetavate maardlate hõlvamiseks

ROBOMINERS on uus projekt, mida rahastatakse ELi teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist „Horizon 2020“ ning mille eesmärk on välja arendada bio-inspireeritud robotid, mis suudaksid allmaakaevandada sügavale maapõue jäävates leiukohtades.

Projekti pikaajaliseks läbimõeldud eesmärgiks on tõhustada maavarade kaevandamist Euroopa Liidu kohalikest allikatest, sealhulgas ka nende toormete kaevandamist, mida loetakse strateegiliseks või kriitiliseks uutele energiatehnoloogiatele üleminekul. Nii püütakse vähendada Euroopa sõltuvust imporditavatest toormetest. ROBOMINERS’i innovatiivne lähenemine hõlmab uue kaevandamis- ökosüsteemi loomist, tuginedes uudsetele ideedele teistest valdkondadest, näiteks läbimurdelistele kontseptsioonidele robootikast. Robot-kaevurite kasutamine on eriti oluline väikestes ja raskesti ligipääsetavates leiukohtades, mille hulka kuuluvad nii suletud ja veega täitunud kaevandused, mis ei ole enam konventsionaalsete kaevandamistehnoloogiate abil kaevandatavad, kui ka varem uuritud, kuid seni kasutamata leiukohad, mida siiani on loetud kaevandamiseks liiga väikemahuliseks või raskesti ligipääsetavaks.  

„ROBOMINERS“ tugineb konsortsiumil, milles osaleb 14 partnerit 11 Euroopa riigist ning hõlmab laia osalusspektrit ja spetsialiteete, haarates nii geoteaduste MTÜ-sid, kaevandamise ja robootika arendamisega tegelevaid akadeemilisi institutsioone kui ka valitsusasutusi ning valitsusväliseid organisatsioone. Euroopa Geoloogide Föderatsioon (EFG) juhib ROBOMINERS’i teabe- ja kommunikatsioonitegevusi. EFGi assotsieerunud liikmed liikmesriikidest, sh Eesti Geoloogia Selts, on projektiga seotud kolmandate osapooltena, toetades muuhulgas andmebaasi loomist Euroopa leiukohtadest, mis sobiksid uute tehnoloogiate rakendamiseks. Eestist osaleb projektis ka TalTechi biorobootika keskus.


Uudised ja pressiteated


Projekti rahastatakse ELi teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist „Horizon 2020“ (toetusleping nr 820971).

Kodulehekülg: www.robominers.eu

Sotsiaalmeedia: @ROBOMINERS

Projekti koordinaator, Universidad Politécnica de Madrid (UPM-Car): Claudio Rossi – claudio.rossi@upm.es

Kommunikatsioonijuht, European Federation of Geologists (EFG): Anita Stein – anita.stein@eurogeologists.eu
Projektijuht Eesti Geoloogia Seltsis: Rutt Hints – rutt.hints@taltech.ee