Põhikiri

MITTETULUNDUSÜHINGU EESTI GEOLOOGIA SELTS PÕHIKIRI

1. Nimi
1.1 Mittetulundusühingu nimi on Eesti Geoloogia Selts.

2. Asukoht
2.1 Eesti Geoloogia Selts asub Tallinnas.

3. Seltsi tegevuse alused ja eesmärgid
3.1 Eesti Geoloogia Selts (edaspidi Selts) on mittetulundusühing, mis tegutseb EV Mittetulundusühingute seaduse ja käesoleva põhikirja alusel.

Seltsi eesmärkideks on:
3.1.1 Oma liikmete erialaste teadmiste ja kutsealase vastutuse tõstmine ning ühiskondliku aktiivsuse suurendamine.
3.1.2 Eesti geoloogiateaduse kui rahvuskultuuri osa arendamine ja geoloogiliste teadmiste ning keskkonnateadliku mõtteviisi populariseerimine.
3.1.3 Eesti maapõue uurimise, kaitse ja maavarade kasutamise poliitika kompetentne mõjutamine.
3.1.4 Arvamuste avaldamine käsilolevate ja kavandatavate geoloogiaalaste uurimistööde, maavarade kaevandamise ja kasutamise kohta, tõkestamaks loodusvaenulikke, majanduslikult kahjulikke ja ebaseaduslikke ettevõtmisi.
3.1.5 Kontaktide loomine ning koostöö korraldamine kolleegide ning geoloogia- ja naabererialade organisatsioonidega Eestis ning välismaal.
3.1.6 Geoloogiaalaste uurimistööde teadusliku taseme tõstmine.
3.1.7 Seltsi ja tema liikmete kutsealaste, majanduslike ja sotsiaalsete õiguste ning huvide kaitsmine.
3.1.8 Geoloogiaalase üld-, täiendus- ning rahvahariduse korraldamise toetamine ja abistamine.
3.1.9 Erialaste konsultatsioonide ja eksperthinnangute andmine organisatsioonidele, juriidilistele ning füüsilistele isikutele.

3.2 Oma eesmärkide saavutamiseks mittetulundusühing:
3.2.1 Osaleb Eesti majanduse, geoloogia ja maavarade probleemide arutamises ning lahendamises, tõstatab ning avalikustab neid.
3.2.2 Uurib Eesti geoloogiaga, maapõue- ja keskkonnakaitsega ning nendega seonduvaid sotsiaal- ja majandusprobleeme, avalikustab uurimistööde tulemusi, leiab lahendusi ja osaleb nende elluviimises.
3.2.3 Korraldab geoloogiaalaseid nõupidamisi, ettekandeid, diskussioone, õppusi, ekskursioone ja ekspeditsioone, näitusi, geoloogiliste eksponaatide kogumist, seltskondlikke koosviibimisi jne.
3.2.4 Annab välja erialaseid trükiseid.
3.2.5 Sõlmib ja arendab sidemeid vastastikuse huvi alusel erinevate organisatsioonidega, juriidiliste ning füüsiliste isikutega Eestis ja välismaal.
3.2.6 Soodustab oma liikmete osalemist välismaal toimuvatel erialastel üritustel, korraldab mittetulundusühingu liikmete stažeerimist välismaal.
3.2.7 Osaleb kõrgharidusega geoloogide ettevalmistamisel ja geoloogide täienduskoolituse korraldamisel.
3.2.8 Rakendab abinõusid mittetulundusühingu liikmete loominguliste, majanduslike ja sotsiaalsete õiguste ning huvide kaitseks, abistab neid õigusküsimustes.
3.2.9 Osaleb geoloogiamuuseumi rajamises, Eesti geoloogia ajaloo uurimises ja geoloogiamälestiste säilitamises ning tutvustamises, tähistab geoloogiaajaloo tähtpäevi.
3.2.10 Annab välja erialaseid autasusid, preemiaid ja teenetemärke, esitab mittetulundusühingu liikmeid kandidaatideks aunimetuste ja autasude saamiseks.

4. Seltsi liikmeks vastuvõtmise ning Seltsist väljaastumise ja väljaarvamise tingimused ja kord
4.1 Seltsil on tegev-, noor-, välis-, au- ning kollektiivliikmed.
4.2 Seltsi liikmeks võivad oma kirjaliku avalduse alusel astuda kõik geoloogiast huvitatud isikud, kes kohustuvad täitma Seltsi põhikirjalisi nõudeid ning tasuma sisseastumis- ning liikmemaksu.
4.3 Seltsi tegevliikmeteks on geoloogid ja teised Eesti maapõue uurimisega ning kaitsega tegelevad isikud ja geoloogiahuvilised. Tegevliikmeks vastuvõtu otsustab Seltsi volikogu kahe tegevliikme soovitusel.
4.4 Seltsi noorliikmeteks võivad olla õpilased ja teised geoloogiahuvilised kuni 18. aasta vanuseni. Noorliikme astumine tegevliikmeks toimub üldistel alustel. Vanusepiiri ületanud noorliikmed, kes pole esitanud kirjalikku avaldust tegevliikmeks astumiseks, arvatakse Seltsist välja. Noorliikmeks vastuvõtu otsustab volikogu.
4.5 Seltsi välisliikmeteks võivad olla alaliselt välismaal viibivad isikud, kes tegelevad geoloogiaga või tunnevad huvi geoloogia vastu. Välisliikmeks vastuvõtu otsustab volikogu.
4.6 Seltsi kollektiivliikmeteks võivad olla juriidilised isikud nii Eestist kui välismaalt. Kollektiivliikmeks vastuvõtu otsustab volikogu.
4.6.1 Kollektiivliige määrab esindaja Seltsi juurde, kes esindab teda Seltsi organites.
4.6.2 Isik võib olla samaaegselt kollektiivliikme esindaja ja Seltsi tegevliige, omades sellisel juhul üldkogul kahte häält.

4.7 Seltsi auliikmeteks valitakse isikud, kellel on suuri teeneid geoloogia vallas või Eesti geoloogia arendamisel. Auliikmed valib nende nõusolekul Seltsi volikogu.
4.8 Seltsist väljaastumine toimub isiku kirjaliku sooviavalduse alusel etteteatamise tähtajaga 6 kuud. Avaldus esitatakse Seltsi volikogule.
4.9 Seltsi liikme väljaarvamine toimub volikogu otsusega, kui liige ei tasu liikmemaksu kahel järjestikusel majandusaastal, samuti Mittetulundusühingute seaduse ning käesoleva põhikirja punkt 4.4 alusel.
4.10 Punktis 4.9 kirjeldatut ei kohaldata punktis 9.5 sätestatud tingimuste täitmisel.

5. Seltsi liikmete õigused
5.1 Seltsi liikmel (sh kollektiivliikmel) on õigus:
5.1.1 Võtta osa kõigist Seltsi poolt läbiviidavatest üritustest;
5.1.2 Valida ja olla valitud Seltsi organitesse;
5.1.3 Kasutada Seltsi omandit (sh teadusinformatsiooni);
5.1.4 Saada kutse- ja õigusalast ning ainelist abi Seltsi pädevuse piires;
5.1.5 Avaldada Seltsi väljaannetes oma uurimistööde tulemusi, arvamusi, kaarte, jms;
5.1.6 Astuda Seltsist välja;

5.2 Kollektiivliikmel on õigus esindajat muuta kirjaliku sooviavalduse alusel etteteatamistähtajaga 1 kuu. Avaldus esitatakse Seltsi volikogule kinnitamiseks.

6. Seltsi liikmete kohustused ja kohustuste kehtestamise kord
6.1 Seltsi liikmetel on kohustus täita kõiki mittetulundusühingute seadusest ja käesolevast põhikirjast tulenevaid kohustusi, sealhulgas kohustus tasuda sisseastumis- ning iga-aastast liikmemaksu. Tegev- ja välisliikme sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse otsustab volikogu ettepanekul üldkoosolek, kollektiivliikme sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse otsustab volikogu kooskõlastatult kollektiivliikmega. Täiendavate rahaliste või muude kohustuste panemine liikmetele otsustatakse mõjutatud liikme nõusolekul üldkoosoleku otsusega.
6.2 Seltsi liige on kohustatud seltsi juhatust teavitama oma kontaktandmete (telefon ja e-mail) muutumisest esimesel võimalusel.

7. Seltsi organid
7.1 Seltsi organiteks on üldkoosolek, volikogu, revisjonikomisjon, aukohus (vastavalt Mittetulundusühingute seadusele) ning juhatus.

8. Seltsi üldkoosoleku kokkukutsumise tingimused ja kord. Üldkoosoleku otsused
8.1 Üldkoosolek kutsutakse kokku Seltsi juhatuse poolt mitte harvemini kui üks kord kahe aasta jooksul.
8.2 Üldkoosoleku pädevusse kuulub põhikirja muutmine, volikogu ja revisjonikomisjoni valimine, mittetulundusühingu poolt välja antavate autasude ja preemiate sisseseadmine ja määramise korra kehtestamine ning muude küsimuste otsustamine, mis MTÜ seaduse või käesoleva põhikirja järgi ei kuulu teiste organite pädevusse.
8.3 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal viibib üle 1/5 (1/5 + 1 liige) Seltsi liikmetest või nende volitatud esindajatest. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas vähemalt 2/3 kohal viibivatest liikmetest.
8.4 Juhul kui Mittetulundusühingute seaduse ja käesoleva põhikirja p 8.3 kohaselt väljakuulutatud üldkoosolekul osaleb vähem kui 1/5 Seltsi tegevliikmetest võib juhatuse otsusel, vähemalt 7 päeva möödudes, algatada uue üldkoosoleku, eelnevalt väljakuulutatud päevakorraga, mille otsused on pädevad sõltumata kohalviibivate liikmete arvust, kuid tingimusel, et üldkoosoleku otsuse poolt hääletas vähemalt 2/3 kohalviibivaid liikmeid.
8.5 Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku volikogu või vähemalt 1/10 Seltsi tegevliikmete kirjalikul nõudmisel.

9. Volikogu
9.1 Volikogu juhib Seltsi tegevust üldkoosolekute vahelisel ajal ning on vastutav oma tegevuse eest üldkoosoleku ees.
9.2 Volikokku kuulub kuni 15 liiget, kes valitakse üldkoosoleku poolt kaheks aastaks. Volikogu tegevust juhib juhatuse esimees.
9.3 Volikogu käib koos vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis.
9.4 Volikogu kompetentsi kuulub Seltsi juhatuse ja juhatuse esimehe valimine, tegevuskava, eelarvete ja aruannete koostamine, tegevuseks vajalike töögruppide ja komisjonide moodustamine ning nende töö juhtimine, Seltsi liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine, Seltsi palgaliste töötajate arvu ja koosseisu otsustamine.
9.5 Volikogul on õigus vastava põhjendatud kirjaliku avalduse alusel Seltsi liikme liikmemaksu vähendada või ta sellest mingiks perioodiks vabastada.
9.6 Volikogu on otsustusvõimeline, kui kohal viibib vähemalt 2/3 liikmeid, otsused on vastu võetud lihthäälte enamusega.

10. Juhatus
10.1 Juhatuse ja juhatuse esimehe valib volikogu oma liikmete hulgast kaheks aastaks. Juhatusse kuulub kuni 5 liiget. Juhatuse esimees valitakse mitte enam kui kaheks järjestikuseks ametiajaks.
10.2 Juhatus on vastutav volikogu ja üldkoosoleku ees.
10.3 Juhatuse kompetentsi kuulub muuhulgas: Seltsi jooksev asjaajamine, lepingute sõlmimine Seltsi nimel ja viimase esindamine, kirjavahetuse pidamine teiste organisatsioonidega, liikmemaksude kogumine, Seltsi palgaliste töötajate ametissevõtmine ning ametist vabastamine, üldkoosoleku ning volikogu koosolekute ettevalmistamine.

11. Revisjonikomisjon
11.1 Seltsi revisjonikomisjon revideerib Seltsi asjaajamist, finantstegevust ning materiaalsete väärtuste käsutamist, samuti informeerib oma töö tulemustest volikogu ning üldkoosolekut.
11.2 Revisjonikomisjon valitakse üldkogu poolt kaheks aastaks ning sinna kuulub kuni 3 liiget.

12. Seltsi vara jaotamine tegevuse lõppemisel
12.1 Seltsi vara jaotamine peale Seltsi tegevuse lõppemist otsustatakse üldkoosoleku otsusega. Kõik muud käesoleva põhikirjaga reguleerimata küsimused lahendatakse EV Mittetulundusühingute seaduse sätteid järgides.

Vastu võetud üldkoosolekul 24.05.2019