Kutse andmine

PUURMEISTER, TASE 5
PUURIJA, TASE 3

ÕPPEAASTA 2020/2021

Kehtna Kutsehariduskeskuses algab õppetöö puurijate ja puurmeistrite kutseõppe rühmas käesoleva aasta oktoobrikuus (täpsustamisel). Kutseõppesse astumiseks vajalikud dokumendid tuleb esitada Kehtna Kutsehariduskeskusele 1. oktoobriks 2020.
Eksamid toimuvad 2021. aasta juunikuus (aeg täpsustamisel). Eksam viiakse läbi kahes osas (kirjalik eksam ja välitöö eksam).

KUTSEÕPPE AVALDUSE ESITAMISEST KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSELE

(Väljavõte dokumendist „Kehtna Kutsehariduskeskuse õpilaste vastuvõtu kord“)
1. Õpilaskandidaatide dokumente võetakse vastu elektrooniliselt Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS) või kooli kantseleis.
2. Kooli vastuvõtmiseks esitab õpilaskandidaat elektroonselt avalduse. Elektroonse avalduse esitamisel tuvastatakse avalduse esitaja isik digitaalselt.
3. Õpilaskandidaat lisab avaldusele:
õppekavas õpingute alustamise tingimuste täitmist tõendava dokumendi notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia, kui need ei ole koolile registritest kättesaadavad;
4. Kool koostab keskmise hinde ja vestluse tulemuste põhjal õpilaskandidaatide pingerea, mille avalikustab kodeeritult elektroonses vastuvõtu infokeskkonnas.
5. Juhul, kui ei toimu õpperühmade täielikku komplekteerimist, võib kooskõlastatult kooli nõukoguga korraldada vabadele koolituskohtadele täiendava vastuvõtu.
6. Kool korraldab sisseastumiseks vajalike dokumentide vastuvõtmise, registreerimise ja säilimise vastavalt kooli asjaajamiskorrale.

KUTSE TAOTLEMISEKS ESITATAVAD DOKUMENDID

(Väljavõte dokumendist „Eesti Geoloogia Seltsi kutse andmise kord puurija kutsetele“. Kinnitatud Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu poolt 03.05.2018 otsusega nr 10)
PUURIJA, tase 3
a) avaldus,
b) hariduskäiku ja varem omistatud kvalifikatsioone tõendavad dokumendid (koopiad), täiendkoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia,
c) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),
d) praktilise töö päevik, millele võidakse täiendavalt nõuda tööandja hinnangulehte,
e) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta,
f) autojuhi loa koopia (kutsestandardi nõue).
Märkus: puurija, tase 3 erialast haridust andva õppeasutuse Kehtna Kutsehariduskeskuse lõpetamisega samaaegselt puurija, tase 3 kutse taotlejad ei pea esitama erialast haridust ja täiendkoolituste läbimist tõendavaid dokumente. Esitada tuleb erialase töökogemuse kirjeldus.

PUURMEISTER, tase 5
a) avaldus,
b) hariduskäiku ja varem omistatud kvalifikatsioone tõendavad dokumendid (koopiad),
c) täiendkoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia,
d) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),
e) tööalase tegevuse kirjeldus viimase kahe aasta kohta koos enesehinnangu ja tööandja hinnanguga,
f) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta,
g) autojuhi loa koopia (kutsestandardi nõue).

Kutsetunnistuse saamiseks tuleb kutsekomisjonile esitada vabas vormis avaldus, kus on märgitud kutse nimetus ja tase ning valdkond (1. puurkaevude rajamine; 2. maasoojussüsteemide puuraukude rajamine; 3. geotehniliste uuringute läbiviimine; 4. geoloogiliste ja hüdrogeoloogiliste uuringute läbiviimine).

Õppuri oskusi ja teadmisi hindab Eesti Geoloogia Seltsi (EGEOS) kui kutse andja hindamiskomisjon (HK). Eksami positiivselt sooritanu saab HK ettepanekul kutsetunnistuse tema valitud valdkondades. Kutsetunnistuse võib saada rohkem kui ühes valdkonnas, sooritades vastavad eksamid.

TEADMISTE HINDAMISEST

Kirjalikul eksamil tuleb vastata kolmele küsimusele. Need käsitlevad üldgeoloogiat, eriala (kompetentsi) ning pinnase ja/või kivimi tundmist. Kui spetsialiseerumise valdkondi on rohkem kui üks, siis esitatakse ka eriala küsimusi enam kui üks. Kirjalik eksam kestab tund aega ja seda hindavad kolm HK liiget. Hindamine on mitteeristuv. Vaieldavate vastuste korral toimub diskussioon eksaminandi ja hindaja vahel. Iga eksamil antud vastus peab saama lävendile vastava hinnangu. Teadmiste madala taseme korral on võimalik ühe kuu jooksul sooritada järeleksam. HK hinnanguga mittenõustumisel võib esitada vaide kutsekomisjonile ja mitterahuldava tulemuse korral hiljem halduskohtule.
Välitöö eksam sooritatakse firma plaanilisel objektil, kus eksaminandi tööülesanded on kooskõlastatud nii töökoha kui taotletava kutsestandardi nõuetega. Eksamitöö tulemusel rajatakse kas puurkaev, maasoojussüsteemi puurauk, geoloogiline puurauk (sh pinnase ja kivimite säilituskastidesse paigutamine, veeproovide võtmine jms), geotehnilised uuringupuuraugud (sh puuržurnaali täitmine: pinnase, pinnasevee, geotehnilise katse kirjeldus jms) ja/või osaletakse avarii likvideerimises. Pikaajalise välitöö korral esitab eksaminand tema poolt läbiviidud tööde kohta ülevaatliku kirjelduse. HK hindab väliobjektil toimuvat koos täiendavate kirjalike materjalidega (sissekanded puuržurnaali ja tööde kirjeldus). Hindamine on mitteeristuv.

KONTAKT KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSES
Erni Ajaots (õppeosakonna juhataja): 5179 695 või erni.ajaots@kehtna.edu.ee

KONTAKT EESTI GEOLOOGIA SELTSI KUTSEKOMISJONIS
Kutse taotlemisega ja taastõendamisega seotud küsimustele vastab
Priit Ilves (kutsekomisjoni esimees): 5093103 või
priit@reaalprojekt.ee

Palun jälgige kodulehe kaudu vahendatavat informatsiooni kutse andmise kohta!

Kutseeksami toimumisest ja dokumentide esitamise tähtaegadest teavitatakse ka puurimisega seotud firmasid.

……………………………………………………………………………………………….

PUURIJA KÄSIRAAMAT
Käsiraamatus antakse ülevaade üldgeoloogia baasteadmistest, hüdrogeoloogiast, puurimise tehnoloogiatest, sh kaevude ja maasoojussüsteemide rajamisest, geotehnikast, geodeesiast ohutustehnikast ning esmaabist. Käsiraamat on kirjutatud puurijate õppe toetamiseks Kehtna Kutsehariduskeskuses eeldusel, et põhjalikumad teadmised maapõuest võimaldavad puurijatel teha paremini sisulist koostööd geoloogide, mäeinseneride ja teadlastega, kes on puurtööde otsesed tellijad. Puurauke rajades aitavad puurijad läbi viia maapõue uuringuid, mille eesmärgiks võivad olla ehitiste ja rajatiste projekteerimine, maavarade, põhjavee ja maasoojuse kasutusele võtmine ning geoloogiline kaardistamine. Puurimisel on kindel koht ka ehituses.
Käsiraamatu koostamist rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

KUTSESTANDARDID
Puurija, tase 3 (kehtib kuni 04.04.2021)
Puurmeister, tase 5 (kehtib kuni 04.04.2021)
Puurija, tase 3 ja puurmeistri, tase 5 tööosad ja tööülesanded. Lisa 1

KUTSE ANDMISE KORD
Kutse andmise korras on sätestatud:
1) kutse taotlemise ja taastõendamise eeltingimused ja esitatavad dokumendid;
2) taotleja kompetentsuse hindamine;
3) kutse andmise väljakuulutamine;
4) kutse andmise otsustamine ja kutsetunnistuse väljastamine;
5) kutsetunnistuse kehtivusaeg;
6) kutsekomisjoni töökord ja koosseis;
7) nõuded kutse- ja hindamiskomisjoni liikmetele;
8) kutse andmise dokumenteerimine ja dokumentide säilitamine.

KUTSEEKSAMI TASU
Puurija, tase 3: kutseeksami tasu 230 eurot, taastõendamise tasu 71.00 eurot
Puurmeister, tase 5: kutseeksami tasu 230 eurot, taastõendamise tasu 71.00 eurot

ERIALA TUTVUSTUS
Puurija rajab setetesse ja kivimitesse puurkaeve ning puurauke. Puurkaeve vajavad kvaliteetse põhjavee tarbimiseks Eestimaa elanikud ja asutused. Puurauke vajatakse maapõue geoloogilise ehituse selgitamiseks nii geoloogilistel uurimistöödel, maavarade ja ehitusgeoloogiliste uuringute läbiviimisel ning maasoojuse kasutusele võtmisel.

Puurija amet eeldab:
1) tehnilist taipu;
2) tugevat tervist ja head füüsilist vormi;
3) valmisolekut tööks meeskonnas;
4) karsket eluviisi.
Puurija oskab:
1) töötada puuragregaatidega, neid paigaldada, hooldada ja transportida;
2) kasutada erinevaid tehnilisi töövõtteid;
3) tõsta kvaliteetset puursüdamikku;
4) pumbata puurkaeve;
5) korrastada puuraugu ümbrust puurimise lõppedes.

Puurijad töötavad aastaringselt välitingimustes või kaevandustes maa all. Puurija tööga kaasneb müra ja/või uhtelahuste perioodiline valgumine rajatava puuraugu ümbrusesse maapinnal. Puurija töö võib vahel tähendada eemalviibimist kodust. Kogenud puurija töötasu on tema töö vääriline.

KUTSE ANDMISEGA SEOTUD NÕUKOGU JA KOMISJON
Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu (link)
Kutsekomisjoni liikmed (link)

KUTSE ANDJA KONTAKT
Aadress: Ehitajate tee 5, Tallinn 19086
Kodulehekülg: http://vana.egeos.ee/kutse-andmine/

Kutsekomisjoni sekretär: Katrin Kaljuläte
Telefon: 55 27 882
E-aadress: katrin.kaljulate@gmail.com

Kutsekomisjoni esimees: Priit Ilves
Telefon: 5093103
E-aadress: priit@reaalprojekt.ee

KASULIKUD LINGID
Kutsekoda SA (kutseregister kutsestandardite, väljastatud kutsete jms kohta)
Puuraugud ja puursüdamikud (mitmekülgne teave ja huvitav film puurimise ning puursüdamiku kohta TTÜ Särghaua õppekeskuse kodulehel)