Trükised

UUDIS! Trükist ilmus Eesti Geoloogia Seltsi kauaaegse juhatuse liikme ja omaaegse sekretäri geoloog Aasa Aaloe raamat “Eesti geoloogia. Biograafiline teatmik“. Mahukast teatmikust (287 lk) leiate eesti geoloogiaga tegelenud ja Eestis geoloogilise hariduse saanud isikute elu ja tegevuse põhifaktid alates 19. sajandist. Teatmikus on kõik viimase 20 aasta jooksul Eestis geoloogilise hariduse omandanud isikute, samuti teiste erialade esindajate tutvustused, kes töötavad geoloogia alal või on omandanud magistri- või doktorikraadi geoloogias. Uus trükis on täienduseks A. Aaloe 1995. aastal ilmunud samalaadsele teatmikule. Esikaas: GeoBiblio_esikaas_veeb (78 KB)
Trükist levitab Eesti Geoloogia Selts, Tallinnas Vello Klein (v.klein@egk.ee; 5066607) ja Tartus Anne Põldvere (anai@ut.ee; 5186327). Seltsi liikmetele on liikmemaksude toel vormistatud trükis tasuta.

 

Täht-Kok, K., Ainsaar, A., Hints, O., Soesoo, A., Suuroja, K., Tuuling, I. 2008. Põhja-Eesti klint UNESCO maailmapärandi ja geopargina: edasiste võimaluste analüüs. Aruanne. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn–Tartu, 24 lk. (PDF: lk 1–25). PEK_UNESCO (8.4 MB)

Hints, O. & Kaljo, D. (eds) 2007. Abstracts. Georesources and public policy: research, management, environment. 15th Meeting of the Association of European Geological Societies, 16–20 September 2007, Tallinn, Estonia. Geological Society of Estonia, Tallinn, 83 pp.

Põldvere, A. & Bauert, H. (eds) 2007. Excursion Guidebook. Georesources and public policy: research, management, environment. 15th Meeting of the Association of European Geological Societies, 16–20 September 2007, Tallinn, Estonia. Geological Society of Estonia, Tallinn, 65 pp.

Plado, J. ja Puura, I. (toimetajad) 2003. Eesti geoloogide neljas ülemaailmne kokkutulek. Eesti geoloogia uue sajandi künnisel. Konverentsi materjalid ja ekskursioonijuht. Eesti Geoloogis Selts, Tartu Ülikooli geoloogia instituut, Tartu, 120 lk.

Aaloe, A. (koostaja) 1995. Eesti geoloogia. Biograafiline teatmik. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, 145 lk.

Ainsaar, L. ja Kirsimäe, K. 1995. Liivimaa geoloogia ekskursioonijuht. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi 175. aastapäev. Eesti geoloogide teine ülemaailmne kokkutulek, Tartu3.–6. oktoober 1995. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, 45 lk.

Meidla, T., Jõeleht, A., Kalm, V., Kirs, J. (toimetajad) 1995. Liivimaa geoloogia. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi 175. aastapäev. Eesti geoloogide teine ülemaailmne kokkutulek, Tartu3.–6. oktoober 1995. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, 194 lk.

Lutt, J. ja Raukas, A. (toimetajad) 1993. Eesti šelfi geoloogia. Eesti Geoloogia Selts, Eesti Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 178 lk.

Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (toimetajad) 1991. Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti geoloogide esimene ülemaailmne kokkutulek. Eesti Geoloogia Selts, Eesti Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 100 lk.

Puura, V., Kalm, V., Puura, I. (toimetajad) 1991. Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: ekskursioonijuht. Eesti geoloogide esimene ülemaailmne kokkutulek. Eesti Geoloogia Selts, Eesti Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Eesti Geoloogiakeskus,Tallinn, 81 lk.

EESTI GEOLOOGIA SELTSI BÜLLETÄÄNID

SISUKORD (9/15)EGEOS_ 2015_esikaas
Saateks. A. Põldvere
Eesti Geoloogia Selts 25. P. Kildjer
G.A.L.R.-ist võrsunud kvartett. A. Aaloe
Kas riik vajab geoloogiat? T. All

Eesti Geoloogia Selts 2009–2014
Auliikmed. A. Aaloe
Kroonika. S. Peetermann

Lühijutuvõistluse “Eesti geoloogide lood” 2010. aastal auhinnatud tööd
500 miljoni aasta pärast (Alfred Wegeneri meenutades). O. Heinloo
Saarepiiga. M. Niin
Ärev päev. R. Raudsep

Toimetajad Enn Pirrus ja Aasa Aaloe

SISUKORD (8/2009). Bülletään on lehitsetav alt paremast nurgast      by-007
Saateks. M. Veisson
Kesk-Devoni ladestiku Tamme liivakivipaljand Võrtsjärvel. A. Kleesment
Kesk-Devoni kalade kivististe leidudest Võrtsjärvel. Elga Mark-Kurik
Kvaternaari setete (Järva moreeni) levikust Võrtsjärve lähikonnas. V. Kalm
Rändrahnudest Võrtsjärve ääres ja Tartumaal üldse. E. Pirrus
Uus suund Eesti turba kasutamisel – võimalused balneoloogias. M. Orru
Saaremaa geopark – kas ulme või reaalsus. T. Pärtel
Geoloogia Selts 2006–2009. S. Peetermann

Lühijutuvõistluse “Eesti geoloogide lood” auhinnatud tööd:
NIIVIISI. Möödunud aegade mälestuseks. R. Raudsep
Kuidas ma Harku karjääris lõhesid püüdsin. M. Niin
Kuidas mul Kamtšatkal käimata jäi. O. Heinloo

Toimetaja Enn Pirrus

SISUKORD (7/2006)
Saateks. T. All                                                                                            7_06-006
185 aastat geoloogiaharidust Tartu Ülikoolis. A. Oraspõld
Mõtteid Eesti geoloogidest ja geoloogiast aastal 2005. A. Põldvere
Meenutusi geoloogilise kaardistamise radadelt. K. Kajak
Geoloogilisest kaardistamisest viimastel aastakümnetel. E. Kadastik
Kas Eesti paekivi on dekoratiivne? H. Perens
Geoloogiliste loodusmälestiste kaitse. E. Pirrus
Geopargid geoloogilise pärandi kaitseks. R. Raudsep, K. Täht
Loodusfilmidest. M. Viiul
Arvamusuuring geoloogiast. A. Põldvere
Seltsi tegevusest. Liikmeskonnakroonika. M. Sakson

Toimetaja Enn Pirrus

 

SISUKORD (6/2002)
Saateks. T. All, R. Raudsep                     6_02-005
Rebendrikked Eestis. K. Suuroja
Eesti karbonaatkivimite lõhelisusest. E. Pirrus
Tektooniliste nähtuste uurimisvõimalustest Piusa jõe keskjooksu näitel. Ü. Sõstra
Omapärased liivakivitornid Piusa ürgorus. A. Kleesment
Särghaua geoloogiabaas tektoonilisel rikkel. M. Mõistlik, E. Pirrus
Maapõe tektooniline rikutus mäemehe vaatevinklist. E. Reinsalu
Neugrundi impaktstruktuuri vanusest Loode-Eesti kambriumi läbilõigete analüüsi alusel. E. Pirrus
Seltsi tegevusest. M. Sakson
Liikmeskonnakroonika. M. Sakson

Toimetaja Enn Pirrus

 

SISUKORD (5/2000)
Sajandist sajandisse                                5_00-004
Tulevikumõtisklusi
Geoloogia suundumustest Eestis
Ehitusgeoloogia arengust
Üldised arengutendentsid
Lõbusaid juhtumisi
Liikmeskonnakroonika
Geoloogide koolitus

Koostaja Enn Pirrus

 

 

 

 

SISUKORD 4/1999
Tallinn ja selle ümbruse geokeemiline kaardistamine. L. Bitjukova                     4_99-003
Cariggi oru glatsiaalne järv Brianza regioonis (Milano maakond, Itaalia). A. Colombetti, F. Nicolodi
Quara madala entalpiaga termaalsed veed (Reggio Emilia maakond, Itaalia). A. Colombetti, F. Nicolodi, C. Villani
Paekivi – meie rahvuslik rikkus: tekkeloost tänapäevase kasutuseni. R. Einasto
Maakondlikest maavarade kontseptsioonidest Hiiumaa näitel. E. Kadastik, K. Suuroja
Eesti kvaternaarisetete kaardid ja maavarad nendel. K. Kajak
Eesti maavarad, nende uurimine ja kasutamine. D. Kaljo, G. Paalme
Merelise meremuda maardlate revisjon aastatel 1996–1997. J. Kask
Kukersiit-põlevkivi ressurss ja kasutamise prognoos. V. Kattai, E. Reinsalu
Kalkopüriidi ilmingud alam-siluri punavärvilistes kivimites. E. Kiipli
Metabentoniitide korreleerimisest keemiliste tunnuste alusel. T. Kiipli, T. Kallaste, E. Kiipli, P. Männik
Eesti soode hüdrogeoökoloogia. H. Kink, E. Andresmaa, M. Orru
Purdsetete granulomeetrilisest klassifikatsioonist. A, Kleesment, R. Sinisalu
Diktüoneemakilda geokeemiast. A. Loog, V. Petersell
Kõigi aegade suurimast geoloogiaga seotud finantspettusest. T. Oja
Raskemetallide ja radioaktiivsete elementide sisaldus Eesti turbas. M. Orru
Pae-eelistustest Lääne-Eesti ehitistes. H. Perens
Fanerozoikumiaegsest sulfiidsest mineralisatsioonist Loode-Eestis. V. Petersell
Neeme graniidiintrusiooni põhikivim killustikutoormena. E. Pirrus
Pakerordi lademe vööline liigestus ja korrelatsioon. I. Puura
Eesti fosforiidi mineraloogia: uued andmed ja interpretatsioonid. I. Puura, J. Nemliher
Eluta looduse kaitse olukorrast Eestis. R. Raudsep
Varjatud tehnogeensed struktuurid kaevandatud aladel. E. Reinsalu
Mahajäetud kruusa- ja liivakarjääride rekultiveerimise probleemid. A. Rosentau
Karbonaatne ehituskivi Võru maakonnas. A. Rosentau, L. Ainsaar
Fennoskandia kilbi lõunaääre fanerosiukumi tektoonikast. Ü. Sõstra
Eesti loodus- ja kultuurilooline paekaart. E. Tomberg, T. Tomberg, U. Tomberg
Kirde-Eesti lõhevööndite elektrilisest uuringust põlevkivi- ja fosforiidimaardlatel. R. Vaher
Eesti põlevkivimaardlate kaevandatud alade tehnoloogiline digitaalkaart. I. Valgma
Põhjavee liikumine ja selle uurimine Eestis. L. Vallner
Ekskursioonijuht

Toimetaja Ivar Puura

Märkus. Ekskursiooniobjektid Läänemaal: Ohtu turbamaardla, Vasalemma vana paekarjäär, Vasalemma mõisa häärber, Rummu karjääri kirdesein, Jaakna kruusamaardla, Keedika kruusamaardla, Noarootsi kirik, Lyckholmi muuseum ja Saare mõisa paemurd, Haapsalu paeehitised, Ungru loss, Pullapää klindimägi, paljand endise Eigla paemurru lähedal, Pusku paemud, “Haapsalu paekivi” kivitööstus Asukülas, Ridala kirik, Kirbla pank ja pangapealne, Lihula paekõrgendik, piiskopilinnus, keskaegne alevik, mõis ja laululava, Salevere Salumägi, Kõmsi kirik, Kurevere paekarjäär, Kullamaa vana paemurd, Kullamaa kirik, Märjamaa kirik, Orgita paemurd, AS Gildemanni paetööstus Jalasel, Varbola linnus.

SISUKORD (3/1997)
Saateks                                             3_97-002
Sihid ja saavutused
Liikmeskond
Auliikmed
Juhtimine
Laureaadid
Konverentsid
Publikatsioonid
Välissuhtlus
Ekskursioonid loodusesse
Klubitöö. Diskussioonid
Töö järelkasvuga
Sporditegevus
Muu tegevus
Märkus: Bülletään annab teavet Seltsi enese tegevusest tema esimesel aastakümnendil

Toimetajad Enn Pirrus ja Madli Luuk

SISUKORD (2/1996)
Saateks. E. Pirrus                                                                                      2_96_2
Soome lahe saarte maastikud ja inimmõju nende kujunemisele. U. Ratas, E. Puurmann
Soome lahe rannaprotsessid ja mereäärsed rajatised. K. Orviku
Rannikuseire algaastad Eestis. J. Kask
Suursaare ja Suur-Tütarsaare aluskorra geoloogist. M. Niin
Neugrundi struktuur ja impaktkraater. K. Suuroja, S. Suuroja, T. Puurmann
Suured rändrahnud akvatooriumigeoloogia uurimisel. E. Pirrus
Kas Soome lahe tunnel on realistlik idee. E. Reinsalu
Mere geoloogilisest kaardistamisest Eestis. J. Kask, R. Raudsep, A. Talpas
Eesti merekaartidest. J. Lutt
Naftatransiit ja keskkonnaohud Läänemere piirkonnas. V. Lahtvee
Liikmeskonnakroonika

Toimetejad Enn Pirrus ja Madli Luuk


SISUKORD
(1/1995)
Eessõna. V. Klein                                                                                                                       1_95-001
Eesti Geoloogia Selts. V. Klein, A. Raukas
Eesti Geoloogiakeskus. R. Raudsep
Geoloogia Instituut. V. Karise
Tartu Ülikooli Geoloogia Instituut. V. Kalm
Tallinna Tehnikaülikooli Rakendusgeoloogia õppetool. E. Pirrus
Eesti Savikeskus ja Saviühing. E. Pirrus
Eesti Paeliit. E. Kala
Ehitusgeoloogiliste uuringutega tegelevatest organisatsioonidest Eestis. P. Kildjer
Geoloogiliste tööde riiklik tegevuslitsents. V. Räägel
Eesti Maavarade Komisjon. D. Kaljo
Keskkonnaministeeriumi maapõueosakond. G. Paalme
Keskkonnaministeeriumi keskkonnaekspertiisi ja normatiivide osakond ning selle tegevussuundadest geoloogia vallas. O. Tammemäe
Geoloogilised kollektsioonid Eestis. T. Lodjak
Eesti Loodusmuuseum. T. Lodjak
Tartu Ülikooli Geoloogiamuuseum. T. Pani
Geoloogia Instituudi kogud. E. Jürgenson

Toimetajad Vello Klein ja Maris Rattas